ประวัติ

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ 2567/2569 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนประเภทอาชีวศึกษา โดย นางเอมอร พิบูลธรรม เป็นผู้รับใบอนุญาต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ปัจจุบันดำเนินการสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 3 กลุ่มวิชา คือ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย/การตลาด สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและบริการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) และ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 3 กลุ่มวิชา คือ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและบริการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี วิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านการศึกษา ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้สอนที่มาจากหลากหลายประเทศ วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหาได้ และเน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ และสามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ