เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ :สร้างวินัย ใฝ่หน้าที่ มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน

อัตลักษณ์ : เก่งภาษา มีคุณธรรม นำวิทยาการ ก้าวทันเทคโนโลยี