คติพจน์ คำขวัญ

คติพจน์ของสถานศึกษา

เปี่ยมคุณธรรม High Morality
นำวิทยาการ Academic Pioneering
เด่นภาษา Language Excellence
ชำนาญปฏิบัติ Skill Proficiency

ความหมายของคติพจน์สถานศึกษา

  • เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง นักเรียนนักศึกษามีความเคารพนบนอบ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้อาวุโส มีความรักความเอื้อเฟิ้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และบุคคลทั่วไปประพฤติดีเป็นคนดีของสังคม
  • นำวิทยาการ หมายถึง นักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเป็นผู้ที่รู้จริงในแขนงวิชาที่ตนศึกษาในสาขานั้นๆได้เป็นอย่างดี
  • เด่นภาษา หมายถึง นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
  • ชำนาญปฏิบัติ หมายถึง นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ช่ำชองในสาขาวิชาที่ตนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและทางด้านปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว ฉับไว และถูกต้อง