วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ

เป็นผู้นำในการศึกษาวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะ อย่างมีคุณภาพเพื่อนำไปประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้เทคโนโลยี ร่วมกับสถานประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างหลากหลาย ในระดับ ปวช., ปวส.
2. ผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขา
3. ฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ร่วมกับสถานประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
5. มีการประกันคุณภาพการศึกษา